Tên dự án

Project’s name

Cung cấp cột viễn thông Ericsson Philippines

Telecom tower supply for Ericsson Philipines

Tên khách hàng

Client’s name

Ericsson Philippines
Địa điểm xây dựng

Location

Philippines
Phạm vi công việc

Scope

Cung cấp 153 cột thép ống 3 chân gồm các loại SST 48M 42M 36M 30M

Supply of 153 3-legged tubular towers covering SST 48M 42M 36M 30M

Thời gian thực hiện

Duration

2017-2019