Tên dự án

Project’s name

ETV-SUNROOF-GB
Tên khách hàng

Client’s name

Ericsson Việt Nam

Ericsson Viet Nam

Địa điểm xây dựng

Location

Việt Nam

Viet Nam

Phạm vi công việc

Scope

Cung cấp 65 Mái che mặt trời cho thiết bị trạm mặt đất và trạm mái nhà

Supply of 65 solar panels for rooftop and green-field sites

Thời gian thực hiện

Duration

5/2019-7/2019