Tên dự án

Project’s name

Gói 7 Dự án TS 15

Package 7 – Project TS 15

Tên khách hàng

Client’s name

Công Ty Cổ Phần ACC245

ACC245

Địa điểm xây dựng

Location

Đảo TS 15 – tỉnh Khánh Hòa

Spratly Island – Khanh Hoa Province

Phạm vi công việc

Scope

Thi Công, Lắp Dựng Nhà Che Máy Bay Số 1 và Số 2

Construction and installation of Hangars No1 & No2

Thời gian thực hiện

Duration

11/2016-06/2017