Tên dự án

Project’s name

Pico Plaza
Tên khách hàng

Client’s name

Công Ty TNHH MTV PICO Sài Gòn

PICO Sai Gon

Địa điểm xây dựng

Location

20 Cộng Hòa, TP. Hồ Chí Minh

20 Cong Hoa, Ho Chi Minh City

Phạm vi công việc

Scope

Sản Xuất và Lắp Dựng Các Hạng Mục Kết Cấu Thép

Fabrication and Installation of steel structures

Thời gian thực hiện

Duration

01/2013-3/2013